“พงศา ไพรัชเวทย์” ขายหุ้น RS ออก 0.0607% เหลือถือ 4.9496%

HoonSmart.com>> “พงศา ไพรัชเวทย์” ตัดขายหุ้น “อาร์เอส” ออกกว่า 0.0607% เหลือถือหุ้น 4.9496%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย พงศา ไพรัชเวทย์ จำหน่ายหุ้นของ บริษัท อาร์เอส (RS) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 จำนวน 0.0607% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 4.9496%

หุ้น RS ปิดตลาด 7 เม.ย.2564 ที่ราคา 25.00 บาท ลดลง 1.25 บาท หรือ -4.76% มูลค่าการซื้อขาย 550.47 ล้านบาท