GLOCON เล็งหารือก.ล.ต.กรณีถูกปรับปั่นหุ้น KIAT ทีมผู้บริหาร-บอร์ดชุดเก่า

HoonSmart.com>> “โกลบอล คอนซูเมอร์” แจงกรณีถูกก.ล.ต.ปรับปั่นหุ้น KIAT ช่วงปี 57 ชี้ทีมผู้บริหารและกรรมการคนละชุดกับปัจจุบัน เผยยกเลิกนโยบายลงทุนตลาดหุ้นผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไปแล้ว ยันดำเนินธุรกิจยึดหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เตรียมหารือก.ล.ต.จ่ายค่าปรับตามมาตรการลงโทษแพ่งจำนวน 23.29 ล้านบาท

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทําความผิด 13 ราย กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เกียรติธนาขนส่ง (KIAT) ซึ่งมีชื่อบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ เป็น 1 ใน 13 ราย โดย ก.ล.ต. ได้ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับบริษัท โดยกำหนดให้บริษัทชําระค่าปรับทางแพ่ง เป็นเงิน 23.29 ล้านบาท ว่า การซื้อขายหุ้น KIAT ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นการดําเนินการในช่วงทีมผู้บริหารและกรรมการชุดเดิม ซึ่งมีนายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย เป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้มีอํานาจซื้อขายหุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยทีมผู้บริหารและกรรมการชุดปัจจุบัน เป็นคนละชุดกับทีมบริหารและกรรมการในช่วงเวลาดังกล่าว และมิได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการซื้อขายหุ้น KIAT แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หลังจากที่ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ ได้เข้าบริหารงานของบริษัท ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ทุกท่านได้ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการทีดี จึงมีนโยบายทีจะทําให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการมุ่งดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทเพียงเท่านั้น และได้ยกเลิกนโยบายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้่อขายหลักทรัพย์ไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นนั้้น ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ รับทราบมาตรการลงโทษทางแพ่ง ที ก.ล.ต. กล่าวโทษแก่บริษัท และพร้อมจะให้ความร่วมมือกับ ก.ล.ต.อย่างดียิ่ง โดยทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่จะเข้าหารือกับ ก.ล.ต. ถึงแนวทางและวิธีการชําระค่าปรับตามมาตราลงโทษทางแพ่ง พร้อมกันนี้ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่จะดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกบการทํารายการซื้อขายหุ้นดังกล่าว และหารือกันเกี่ยวกับประเด็นการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับบุคคลที่เกียวข้องต่อไป

ทั้งนี้ เมือวันที่ 19 มี.ค.2564 ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษบุคคล จํานวน 13 ราย ได้แก่ (1) นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ (2) นายนํา ชลสายพันธ์ (3) นายศุภวุฒิ มณีรินทร์ (4) นางสาวศนิ จิวจินดา(5) นายยศ ธนารักษ์โชค (6) นางนิภา ชลสายพันธ์ (7) นางสาวนําทิพย์ ชลสายพันธ์ (8) นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย (9) บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จํากด (มหาชน) ชื่อเดิม หรือบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ ชื่อใหม่ (10) นางสาวรินนภา คุณะวัฒน์สถิต (11) นายปฏิญญา เทวอักษร (12) นางกิงกาญจน์ สมิตานนท์ (13) นายประพล มิลินทจินดา กรณีร่วมกนสร้างราคาหุ้น KIAT ระหว่างวันที 4 – 22 ธ.ค.2557 ทําให้ราคาหุ้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยราคาหุ้นปรับตัวสูงขึนจาก 7.75 บาท เป็นราคา 15.60 บาท

อ่านข่าว
อ่านข่าวhttps://hoonsmart.com/archives/175739