ทริสคงเครดิต RATCH ยังไม่พบผลกระทบกรณีลาว

ทริสเรทติ้งชี้อันดับเครดิตบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ยังไม่ได้รับผลกระทบในทันที จากการทรุดตัวของเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย

ทริสเรทติ้งยังไม่พบผลกระทบที่จะมีต่ออันดับเครดิตของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) ในทันที หลังจากเกิดเหตุทรุดตัวของเขื่อนในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทั้งนี้ บริษัทฯถือหุ้น 25% ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 410 เมกะวัตต์ใน สปป.ลาว

โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 1,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และใช้เงินกู้แบบเงินกู้โครงการ โดยบริษัทจะต้องลงทุนในส่วนของทุนประมาณ 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท) เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าประมาณ 90% คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในเดือนก.พ. 2562

ทริสเรทติ้งมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทเพียงเล็กน้อย โดยเงินลงทุนในโครงการของบริษัทที่จำนวน 2,500 ล้านบาทนั้นคิดเป็น 2.5% ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จากประมาณการของทริสเรทติ้ง คาดว่าโครงการนี้จะมีส่วนแบ่งกำไรให้แก่บริษัทประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคิดเป็นประมาณ 2.0% ของประมาณการกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ประมาณ 11,000-13,000 ล้านบาทต่อปี

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทรุดตัวของเขื่อนซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการแบบครบวงจร นอกจากนี้ โครงการนี้ยังอยู่ภายใต้การทำประกันภัยมาตรฐานซึ่งประกอบด้วย การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และการประกันภัยจากการเริ่มดำเนินงานล่าช้าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผล
กระทบ และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนั้นยังคงต้องประเมินต่อไป ทริสเรทติ้งจะติดตามความคืบหน้าของการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้และผลกระทบที่มีต่อสถานะเครดิตของบริษัทอย่างใกล้ชิดต่อไป

ปัจจุบันทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ที่ระดับ “AAA” ด้วยแนวโน้ม “คงที่”