SAFARI โล่ง! เจ้าหนี้หุ้นกู้ไฟเขียว “ภูเก็ตแฟนตาซี” ยืดชำระหนี้ถึงสิ้นปี 65

HoonSmart.com>> “ซาฟารีเวิลด์” เผยผู้ถือหุ้นกู้ “ภูเก็ตแฟนตาซี” ยอดหนี้รวม 1,769 ล้านบาท อนุมัติขยายเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 6 รุ่น ออกไปถึง 30 ธ.ค.65 หลังถูกพิษโควิด-19 พร้อมเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กำหนดชำระดอกเบี้ยใหม่

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ (SAFARI) เปิดเผยว่า ผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่น มูลค่าหุ้นกู้รวม 1,768.70 ล้านบาท ของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2564 อนุมัติให้ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ของหุ้นกู้มีประกันรุ่น PHUKET206A, PHUKET208A, PHUKET20DA, PHUKET207A, PHUKET207B และ PHUKET216A ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขวันครบกำหนดถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่นดังกล่าว จากวันครบกําหนดเดิมออกไปเป็นวันที่ 30 ธ.ค.2565 และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

พร้อมทั้งอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่น เป็นชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยชำระในวันที่ 30 มิ.ย.และ 30 ธ.ค.ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้และอนุมัติการแบ่งชําระดอกเบี้ยหุ้นกู้และอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเรื่องการผิดนัดและผลของการผิดนัดในส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการผิดนัดชำระเงิน (Cross default) ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่น เป็นจํานวน 800 ล้านบาท และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิให้สอดคล้อง

นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภเูก็ตแฟนตาซี รุ่น PHUKET208A และ PHUKET207A มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนและอนุมัติให้แก้ไขชื่อหุ้นกู้และใบหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับเรื่อองดังกล่าว

ส่วนรุ่น PHUKET207A, PHUKET207B และ PHUKET216A ได้มีมติอนุมัติผ่อนผันการผิดนัดชําระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2564, 24 ม.ค.2564 และ 30 ธ.ค.2563 ตามลําดับ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
 
 
อ่านข่าว

“ภูเก็ตแฟนตาซี” ขอยืดจ่ายหนี้หุ้นกู้-ตั๋วบี/อี กว่า 2.38 พันลบ.ถึงสิ้นปี 65