“ภูเก็ตแฟนตาซี” ขอยืดจ่ายหนี้หุ้นกู้-ตั๋วบี/อี กว่า 2.38 พันลบ.ถึงสิ้นปี 65

HoonSmart.com>> บอร์ดซาฟารีเวิลด์ เห็นชอบ “ภูเก็ตแฟนตาซี” นัดผู้ถือหุ้นกู้ 6 รุ่น มูลค่ารวม 1,768 ล้านบาท ประชุม 4 ก.พ.64 ขอขยายเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนดปี 64-65 ออกไปเป็นสิ้นปี 65 หลังถูกกระทบวิกฤตโควิด-19 พร้อมนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงินขายบุคคลเฉพาะเจาะจง ปรับโครงสร้างหนี้มูลค่า 610 ล้านบาทจ่ายสิ้นปี 65 พร้อมเจรจาหนี้เงินกู้อีก 131 ล้านบาทครบกำหนด เม.ย.-ส.ค.64 ขยายเวลาคืนเงินต้นออกไปก่อน

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ (SAFARI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2564 มีมติเห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2564 อนุมัติให้บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซีขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินทุกรุ่น มูลค่ารวม 2,378.70 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564-2565 ออกไปเป็นครบกำหนดไถ่ถอนพร้อมกันในวันที่ 30 ธ.ค.2565 โดยให้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำนวน 6 รุ่น มูลค่ารวม 1,768.70 ล้านบาท ในวันที่ 4 ก.พ.2564 เพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าว

พร้อมทั้งให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินประเภท PP-10 มูลค่ารวม 610 ล้านบาท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหุ้นกู้ให้ครบกำหนดไถ่ถอนพร้อมกันในวันที่ 30 ธ.ค.2565 ด้วย โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ได้เสนอขายผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย (PP10) จำนวนรวม 570 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2564 จำนวน 530 ล้านบาทและในปี 2565 จำนวน 40 ล้านบาท รวมทั้งตั๋วแลกเงิน (B/E) จำนวน 40 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2564

นอกจากนี้ยังมีสัญญากู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอีกจำนวน 131 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดในระหว่างเดือนเม.ย.-ส.ค.2564 ซึ่งต้องเสนอขอให้ผู้ลงทุนขยายระยะเวลาชำระคืนเงินต้นออกไปด้วยเช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ต่างๆ โดยประเมินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ด้วยแล้วเห็นว่าภายในปี 2564 การแพร่ระบากยังคงมีอยู่และการท่องเที่ยวของประเทศน่าจะเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่เร็วกว่าในปี 2565 ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีเวลาในการแก้ไขปัญหาทางการเงินและจัดหาแหล่งเงินเพื่อชำระคืนตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนรวม 2,328.70 ล้านบาท กลุ่มบริษัทจำเป็นต้องขอความเห็นใจจากผู้ถือหุ้นกู้และผู้ลงทุนในตราสารหนี้ของภูเก็ตแฟนตาซีทุกรุ่นทุกรายขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหนี้ออกไปจากวันครบกำหนดเดิมเป็นวันที่ 30 ธ.ค.2565 รวมทั้งปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทและแก้ไขข้อกำหนดสิทธิต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์