GULF เก็บหุ้น INTUCH เพิ่ม 0.0357% ขยับถือ 15% ตามเป้า

HoonSmart.com>> “กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” เก็บหุ้น INTUCH เข้าพอร์ตสัดส่วน 0.0357% หนุนถือเพิ่มเป็น 15% ตามเป้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ได้มาหุ้นของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 1,144,771 หุ้น คิดเป็น 0.0357% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นจำนวน 480,976,414 หุ้น สัดส่วน 15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ การซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายของ GULF ที่จะซื้อหุ้น INTUCH สัดส่วน 15% เนื่องจาก INTUCH ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัท เนื่องจากเป็นการลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของประเทศไทยและธุรกิจยังคงมีศักยภาพเติบโตสูง โดยบริษัทมั่นใว่าการลงทุนดังกล่าวจะสามารถสรางผลตอบแทนในรูปเงินปันผลให้แก่บริษัทได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว

หุ้น INTUCH ปิดตลาด 3 ก.พ.2564 ที่ราคา 55.75 บาท -1.25 บาท หรือ -2.19% มูลค่าการซื้อขาย 762.04 ล้านบาท

อ่านข่าว

GULF ซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มขยับถือ 14.39% จาก 10% ปันผลสม่ำเสมอ