GULF ซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มขยับถือ 14.39% จาก 10% ปันผลสม่ำเสมอ

HoonSmart.com>> “กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” เข้าซื้อหุ้น INTUCH เพิ่ม 4.39% จากเดิมถือ 10% ขยับถือเพิ่มเป็น 14.39% มั่นใจศักยภาพสร้างกระแสเงินสดให้บริษัท รับงินปันผลสม่ำเสมอต่อเนื่องในระยะยาว ด้านบล.เอเซีย พลัส คาด GULF รายได้เงินปันผลเพิ่ม 324.1 ล้านบาท หรือกว่า 4.4% ตั้งแต่ปี 64 บนสมมติฐาน INTUCH ปันผล 2.3 บาทต่อปี แนะนำหาจังหวะซื้อ GULF อัพไซด์ 10%

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งว่า ณ วันที่ 28 ธ.ค.2563 บริษัทฯ ได้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) จำนวน 461,548,943 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 14.39% ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2563, 30 พ.ย.2563 และ 29 ธ.ค.2563 อนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้น INTUCH เพิ่มเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 5% ของหุ้นทั้งหมด วงเงินลงทุนรวมไม่เกิน 8,920 ล้านบาท หรือรวมเป็นการลงทุนเพิ่มจาก 10% เป็น 15% ของหุ้นทั้งหมด โดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หลังจากวันที่ 6 ต.ค. 2563 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น INTUCH จำนวน 320,650,943 หุ้น หรือ 10% ของหุ้นทั้งหมดแล้ว

การเข้าลงทุนใน INTUCH ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัท เนื่องจากเป็นการลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของประเทศไทยและธุรกิจยังคงมีศักยภาพเติบโตสูง โดยบริษัทมั่นใว่าการลงทุนดังกล่าวจะสามารถสรางผลตอบแทนในรูปเงินปันผลให้แก่บริษัทได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว

สำหรับแหล่งเงินลงทุนครั้งนี้มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

ด้านบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส เปิดเผยว่า การเข้าถือหุ้น INTUCH เพิ่มอีก 4.4% เป็น 14.4% ถือเป็นไปตามเป้าหมายของ GULF ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากเงินปันผลเพิ่มขึ้นอีกราว 324.1 ล้านบาทต่อปี (สำหรับส่วนเพิ่ม 4.4%) มาอยู่ที่ราว 1.1 พันล้านบาทต่อปี (ตามสัดส่วนการถือหุ้น 14.%) ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป โดยอยู่ภายใต้สมมติฐานอัตราเงินปันผลต่อหุ้น INTUCH ที่ 2.3 บาทต่อปี

ทั้งนี้ GULF จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ด้วยมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 8.9 พันล้านบาท (สัดส่วน 4.4%)

ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการและมูลค่าพื้นฐานเดิมของ GULF อยู่ที่ 38.5 บาทต่อหุ้น ช่วงที่ผ่านมาเชื่อราคาหุ้นเริ่มมีการปรับฐานลงไปบ้าง ทำให้ยังมี upside ให้เข้าลงทุนได้อีกราว 10% จึงแนะนำให้หาจังหวะเข้าลงทุนรับการเติบโตในระยะยาว