STARK-W1 เทรด 15 ม.ค. แปลงเป็นหุ้น 5 บาท

HoonSmart.com>>ตลาดรับ “วอแรนต์ สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น” เข้าซื้อขาย 15 ม.ค.นี้ จำนวน 3,968 ล้านหน่วย กำหนดวันแปลงสภาพครั้งแรก 31 มี.ค.66 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK-W1) เข้าซื้อขายในวันที่ 15 ม.ค. 2564

บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,968,798,733 หน่วย มีอายุ 4 ปี กำหนดการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสัดส่วน 1 : 1 ราคาหุ้นละ 5 บาท เริ่มวันแรก วันที่ 31 มี.ค. 2566 และครั้งสุดท้าย 3 ม.ค. 2568

ด้านราคาหุ้น STARK ปิดที่ 5 บาท วันที่ 13 ม.ค. 2564