“สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์” ยื่นไฟลิ่งไอพีโอ 68 ล้านหุ้นเข้า mai

“ยูนิเวนเจอร์” เผย “สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์” ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ยื่นแบบไฟลิ่ง ก.ล.ต.เสนอขายหุ้น IPO ล้านหุ้น เข้าตลาดเอ็มเอไอ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ (UV) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2561 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้น STI ทางอ้อมผ่านบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (UVCAP) ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกแก่สำนักงานคณะกรรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

STI ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมงานตกแต่งภายในและงานอนุรักษ์โบราณสถาน โดยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 134 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 68 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้น IPO ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ STI ของ UVCAP ลดลงจาก 35% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน เป็น 26.12% ของทุนจดทะเบียนชำะแล้วหลังการเสนอขาย IPO

ทั้งนี้ STI จะเสนอขายหุ้น IPO หลังจากได้รับอนุญาตจากก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ