ตลท.เล็งเพิกถอนหุ้น IFEC หากไม่ส่งงบภายใน 31 มี.ค.64

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง IFEC ส่งงบการเงินไตรมาส 1/60 – ไตรมาส 2/62 ที่ผ่านการสอบทาน ภายใน 31 มี.ค.64 หากเลยกำหนดเตรียมดำเนินการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการดำเนินการต่อบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เพื่อให้บริษัทแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป กรณีบริษัทไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด โดยให้บริษัทนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ถึงงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค.2564

ทั้งนี้ หาก IFEC ไม่สามารถนำส่งงบการเงินได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป