ECF-FPI ขายหุ้น SAFE ธุรกิจโรงไฟฟ้า-โรงสับไม้มูลค่ากว่า 467 ลบ.

HoonSmart.com>> “อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค-ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้” ขายหุ้น “เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์” ลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 7.5 เมกะวัตต์ นราธิวาสโรงสับไม้ในจังหวัดนราธิวาสและโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในรูปแบบ Biomass Gasification 2 เมกะวัตต์ แพร่ ให้ “ไพร์ซ ออฟ วู้ด โฮลดิ้ง” มูลค่ารวม 467 ล้านบาท ฟันกำไรอื้อ นำเงินเสริมสภาพคล่อง ลงทุนเพิ่ม

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2563 อนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ (SAFE) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ที่เป็นบริษัทย่อยถือหุ้น 99.99% โดยโดยขายหุ้น 33.37% จำนวน 1,938,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มูลค่า 233.88 ล้านบาท ให้กับบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด โฮลดิ้ง จำกัด ในฐานะผู้ซื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น SAFE ปัจจุบันถือสัดส่วน 33.26%

นอกจากนี้บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) ซึ่งถือหุ้น SAFE สัดส่วน 33.37% จะขายหุ้นพร้อมกัน ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการขายหุ้นและปิดการซื้อขายเสร็จสิ้นภายในไม่เกินวันที่ 30 ธ.ค.2563 นี้

การขายหุ้นในครั้งนี้ราคาขายพิจารณาจากต้นทุนตามมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 222.92 ล้านบาท และส่วนเพิ่มซึ่งเกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ กับผู้จะซื้อ โดยราคาขายจำนวน 233.88 ล้านบาท เป็นมูลค่าสูงกว่าเงินลงทุนที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปในธุรกิจของ SAFE จำนวนประมาณ 6.2 ล้านบาท จึงเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับกระแสเงินสดช่วยเสริมสภาพคล่องใหเกับธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในขณนี้ รวมถึงส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในการเข้าลงทุนธุรกิจด้านพลังงานสำหรับโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ในขณะนี้

สำหรับ SAFE ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 581 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของผู้ลงทุน (Holding Company) ปัจจุบันเป็นผู้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ โรงสับไม้ในจังหวัดนราธิวาสและโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในรูปแบบ Biomass Gasification ขนาด 2 เมกะวัตต์ จังหวัดแพร่ ปัจจุบันสามารถจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ 1 เมกะวัตต์

ด้านบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) แจ้งว่า บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ (SAFE) จำนวน 1,938,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มูลค่ารวม 233.88 ล้านบาท โดยขายให้กับบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด โฮลดิ้ง จำกัด ในฐานะผู้จะซื้อตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วปิดการซื้อขายเสร็จสิ้นภายในไม่เกินวันที่ 24 ธ.ค.2563 นี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2563 อนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นฉบับที่ 2 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2563 เพื่อดำหนดวันที่ผู้จะซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นงวดสุดท้าย 190 ล้านบาทที่สถาบันการเงินผู้ให้การสนับสนุนสินเชื่อของผู้จะซื้อจะดำเนินการโอนจ่ายชำระให้กับบริษัทฯ

สำหรับราคาขายดังกล่าวพิจารณาจากต้นทุนตามมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 222.92 ล้านบาท และส่วนเพิ่มซึ่งเกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ กับผู้จะซื้อ โดยราคาขายจ านวน 233.88 ล้านบาท เป็นราคาที่มีมูลค่าสูงกว่าเงินลงทุนที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปในธุรกิจของ SAFE จำนวนประมาณ 10.96 ล้านบาท จึงเห็นว่าเป็นราคาที่มีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ในครั้งนี้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในขณะนี้ รวมถึงส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต