TRITN เก็บหุ้น GLOCON เข้าพอร์ตเพิ่ม 0.4705% ขยับถือ 20.4424%

HoonSmart.com>> “ไทรทัน โฮลดิ้ง” เข้าเก็บหุ้น “โกลบอล คอนซูเมอร์” เพิ่ม 9 ล้านหุ้น กว่า 0.4705% ขยับถือหุ้น 20.4424%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) ได้มาหุ้นของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2563 จำนวน 9 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.4705% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 391 ล้านหุ้น หรือ 20.4424% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น GLOCON ณ เวลา 11.45 น.อยู่ที่ราคา 0.97 บาท +0.02 บาท หรือ +2.11% มูลค่าการซื้อขาย 4.87 ล้านบาท