“ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล” ขายหุ้น BKD 9.99% ให้ “นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด”

HoonSmart.com>> “ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล” ตัดขายหุ้น BKD สัดส่วน 9.99% ให้ “นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด” ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 12.8187%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนางสาว ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล จำหน่ายหุ้นของบริษัท บางกอก เดค-คอน (BKD) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2563 จำนวน 107.62 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 9.9999% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 155.07 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 14.4089% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ในวันเดียวกันนาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด รายงานการได้มาหุ้น BKD เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2563 จำนวน 107.62 ล้านหุ้น หรือ 9.9999% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 137.96 ล้านหุ้น หรือ 12.8187% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านบริษัท บางกอก เดค-คอน เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีผลกระทบการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุม ตลอดจนนโยบายดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 ธ.ค.2563 น.ส.ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล ถือหุ้นอับดับหนึ่ง 14.40% จากเดิมถือ 24.40% อันดับสอง นายนิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด ถือหุ้น 12.81% จากเดิมถือ 2.81% และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ถือ 72.79% เท่าเดิม

ด้านหุ้น BKD ปิดตลาด 8 ธ.ค.2563 อยู่ที่ราคา 2.00 บาท +0.06 บาท หรือ +3.09% มูลค่าการซื้อขาย 4.17 ล้านบาท