BAFS ทุ่ม 1.7 พันลบ.ซื้อธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม “ผาแดง” กำลังผลิต 36.4 MW

HoonSmart.com>> บอร์ด “บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ” นัดพิเศษไฟเขียว BC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในบริษัทย่อย 3 แห่งของ “ผาแดงอินดัสทรี” กำลังผลิตรวม 36.4 เมกะวัตต์ COD แล้ว มูลค่ารวม 1,704 ล้านบาท คาดเสร็จไตรมาส 1/64

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) เปิดเผยมติที่ปรชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้งพิเศษ) เมื่อวันที่ 3 ธ.ค2563 อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 ก.พ.2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (BC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นทั้งหมด 100% ใน 3 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี (PDI) มูลค่ารวมประมาณ 1,704.67 ล้านบาท

สำหรับ 3 บริษัทในกลุ่ม PDI ที่เข้าซื้อ ประกอบด้วย 1. บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด (ATCE) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 5 โครงการ ในจังหวัดปราจีนบุรี และสมุทรสาคร กำลังผลิตติดตั้งรวมจำนวน 29 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งปัจจุบันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)

2.บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด (PDIMR) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน จังหวัดตาก มีกำลังผลิตติดตั้ง จำนวน 6.3 เมกะวัตต์ ในจังหวัดตาก ปัจจุบัน COD แล้ว และ 3.บริษัท พี.พี.โซล่า (หนองโน) จำกัด (PPS) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในจังหวัดขอนแก่น มีกำลังผลิตติดตั้ง 1.1024 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน COD แล้ว

บริษัทฯ คาดว่า BC จะเข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 9 ธ.ค.2563 โดยสัญญาซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทีกำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นได้สำเร็จเสร็จสิ้นหรือได้รับการผ่อนผันโดยผู้ขายและ BC ร่วมกัน ซึ่งร่วมถึงการที่บริษัทและ PDI ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทให้เข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นและธนาคารผู้ให้สินเชื่อใหความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน ATCE และ PDIMR ทั้งนี้เบื้องต้นคาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดจะดำเนินการเสร็จและดำเนินการซื้อหุ้นให้เสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2564

ในการเข้าลงทุนครั้งนี้บริษัทจะให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่ BC ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น โดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทและหรือจะจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การจัดหาสินเชื่อเงินกู้จากสถาบันการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอล เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเรียบร้อยแล้ว

การเข้าลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทั ซึ่งจะทำให้สามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงอันจะส่งผลให้บริษัทได้รับรายได้และกระแสเงินสดที่มีความแน่นอนและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของบริษัทซึ่งมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเชื้อเพลิงฟอสซิล