ตลาดฯ รับหุ้นเพิ่มทุน BCPG เข้าซื้อขาย 2 ธ.ค.63

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเพิ่มทุน BCPG จำนวน 391.50 ล้านหุ้น เสนอขายนักลงทุน PP เข้าซื้อขาย 2 ธ.ค.นี้ ด้านหุ้นดังกล่าวติดไซเร้นท์พีเรียด 1 ปี ทยอยขายได้ 25% พ้น 6 เดือน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี (BCPG) จำนวน 391,500,000 หุ้น เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 2 ธ.ค.2563

ทั้งนี้ หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว BCPG จัดสรรให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง 2 ราย คือ 1. Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. จำนวน 195,750,000 หุ้น และ 2. Capital Asia Investments Pte. Ltd. จำนวน 195,750,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11.50 บาท ซึ่งจองซื้อและชำระเงินเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนใหม่ 13,201.89 ล้านบาท จำนวน 2,640.38 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท

สำหรับบุคคลเฉพาะเจาะจงดังกล่าวให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าจะไม่นำหุ้นจำนวน 391,500,000 หุ้น คิดเป็น 100% ของหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ออกจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับการผ่อนผันให้ทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวน 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนด 1 ปีสามารถขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด