“สามารถฯ” ขาย “วันทูวัน” รับเงิน 620 ล้านบาท

HoonSmart.com>>“สามารถคอร์ปอเรชั่น” ขาย “วันทูวัน” รับเงินค่าหุ้น 464.88 ล้านบาท และปันผลอีก 154.96 ล้านบาท เป็นเงินทั้งสิ้น  620 ล้านบาท มุ่งธุรกิจหลักที่มีโอกาสเติบโตมั่นคง ยัน OTO เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่  ไม่กระทบต่อการดำเนินงาน  และการให้บริการลูกค้า 

บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นของ บริษัทย่อยคือ วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) ให้กับนายบุญเอื้อ จิตรถนอม นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ และนายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ รวม ทั้งสิ้น 193.7 ล้าน หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 69.18% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 2.40 บาท มูลค่า 464.88 ล้านบาท โดยจะซื้อขายกันในวันที่ 9 ธ.ค. 2563และบริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลระหว่างกาลอีกหุ้นละ 0.80 บาท จำนวน 154.96 ล้านบาท โดยกำหนดสิทธิ์ในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 ธ.ค. 2563 ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทั้งสิ้น 619.84 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2563

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) กล่าวถึงที่มาในการขายหุ้น OTO ครั้งนี้ว่า กลุ่มบริษัทสามารถมีเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจบนพื้นฐานของความชำนาญและโอกาสการเติบโตในระยะยาว โดยธุรกิจที่มุ่งเน้น (Core Business) ประกอบด้วยธุรกิจด้าน Digital ICT Solutions & Services และธุรกิจด้าน Utilities & Transportations ซึ่งเกี่ยวโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

จากเป้าหมายดังกล่าวนำมาสู่การปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความชัดเจน เพื่อผลักดันให้ธุรกิจที่มุ่งเน้นเติบโตทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการต่อยอดธุรกิจ  บริษัทจึงตัดสินใจขายหุ้นในบริษัทวันทูวันฯ ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการ Contact Center ให้กับกลุ่มนักลงทุน ที่มีความสนใจ และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจนี้ให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต

“แม้จะมีการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทวันทูวันคอนแทคส์ และการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด และยังส่งผลให้บริษัทวันทูวันคอนแทคส์ จะมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการขยายธุรกิจมากยิ่งขึ้น ”นายวัฒน์ชัยกล่าว
 
 
อ่านข่าว

กลุ่มทุนใหม่ มั่นใจแผนธุรกิจ พลิกฟื้น OTO กำไรดียิ่งขึ้น

3 นักลงทุนรายใหญ่เทกฯ OTO กลุ่มสามารถฯทิ้ง 69% กำเงิน 464 ลบ.