3 นักลงทุนรายใหญ่เทกฯ OTO กลุ่มสามารถฯทิ้ง 69% กำเงิน 464 ลบ.

HoonSmart.com>>กลุ่มสามารถฯ ทิ้งหุ้นบริษัทวันทูวัน คอนแทคส์ หมดเกลี้ยง รับเงินสดๆ 464.88 ล้านบาท ขายราคาถูก เพียงหุ้นละ 2.40 บาท ต่ำกว่าในตลาดกว่า 42% ให้นักลงทุนรายใหญ่ 3 คน “บุญเอื้อ จิตรถนอม””สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ “และ “ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์” บริษัทต้องการเงินไปลงทุนธุรกิจหลัก สร้างความยั่งยืนและโอกาสเติบโตในระยะยาว  คืนหนี้สถาบันการเงินด้วย 

นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) กับนักลงทุน 3 ราย ได้แก่ นายบุญเอื้อ จิตรถนอม นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ และนายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ โดยบริษัทฯ และบริษัท สามารถวิศวกรรม (SE) จะจําหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ใน OTO จํานวน 191.60 ล้านหุ้น และ 2.1 ล้านหุ้น ตามลําดับ รวมทั้งสิ้น 193.70 ล้านหุ้น คิดเป็น 69.18% ของหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 2.40 บาท มูลค่ารวม 464.88 ล้านบาท

ก่อนการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ นายสุทธิพจน์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่สอง จำนวน 12.86 ล้านหุ้น หรือ 4.59%

ส่วนราคาซื้อขายต่ำกว่าในตลาดประมาณ 42% เทียบกับราคาปิดที่ 4.20 บาท วันที่ 20 พ.ย.2563 และต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีที่ 2.99 บาท ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563

บริษัทวางแผนการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียน ช่วยรองรับการขยายกิจการในอนาคต และชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ มีสิทธิอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไม่เกิน 0.80 บาทต่อหุ้น

สาเหตุของการขายหุ้นทั้งหมดของ OTO เป็นการปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจบนพื้นฐานของความชำนาญและโอกาสการเติบโตในระยะยาว โดยธุรกิจที่มุ่งเน้น (Core Business) ประกอบด้วยธุรกิจด้าน Digital ICT Solutions & Services และธุรกิจด้าน Utilities & Transportations ซึ่งเกี่ยวโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สำหรับบริษัท OTO ดำเนินธุรกิจบริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ ด้านผลการดำเนินงานในปี 2560 ถึงงวด9 เดือนปี 2563 มีกำไรสุทธิ 50.45 ล้านบาท 20.61 ล้านบาท  33.01 ล้านบาท และ  2.06 ล้านบาทตามลำดับ