ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์ด้านตลาดทุน 81 โครงการย่อยคาดเสร็จปี 63-65

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เผยความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine ปรับปรุงกฎเกณฑ์ทุกด้าน ผ่านโครงการย่อย 81 โครงการ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและลดภาระของประชาชน สอดคล้องกับหลักการในมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ คาดแล้วเสร็จปี 63-64 เผยไตรมาส 3/63 จำนวน 5 โครงการย่อยเสร็จเรียบร้อย

รื่นวดี สุวรรณมงคล

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดตัวโครงการนำร่องภายใต้โครงการ Regulatory Guillotine จำนวน 21 โครงการย่อย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอน กระบวนการและเอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. รวมทั้งทบทวนกฎเกณฑ์ให้มีเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดย ก.ล.ต. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้ในปัจจุบันมีจำนวน 81 โครงการย่อย ที่กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2563 – 2565 ซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งผลดี คือ 1) ลดจำนวนกระดาษ 1,946,804 แผ่นต่อปี 2) ลดระยะเวลาการดำเนินการ 102,035 ชั่วโมงต่อปี และ 3) ลดต้นทุนการดำเนินการ 217,806,703 บาทต่อปี

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้แต่งตั้งคณะทำงานปฏิรูปกฎเกณฑ์ด้านตลาดทุน (Regulatory Guillotine) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและลดภาระของประชาชน โดยการดำเนินการในระยะต่อไปจะมีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Regulatory Guillotine ทั้งในภาควิชาการและภาคเอกชนร่วมให้ความเห็นในคณะทำงานด้วย เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ โครงการย่อยที่มีกำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2563 มีจำนวน 5 โครงการย่อย ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1) โครงการพัฒนากระบวนการยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม แบบไร้กระดาษ (paperless) 2) โครงการยุบรวมแบบ filing เสนอขายตราสารหนี้จาก 32 แบบ ให้เหลือเพียง 13 แบบ 3) โครงการเพิ่มช่องทางการยื่นแบบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนซึ่งลงลายมือชื่อดิจิทัล โดยทาง e-mail 4) โครงการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ 5) โครงการทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติของ ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์