“เอฟแอนด์เอส 79” เก็บหุ้น VIBHA กว่า 0.04% ขยับถือ 15.03%

HoonSmart.com>> “เอฟแอนด์เอส 79” เข้าซื้อหุ้น VIBHA สัดส่วน 0.0456% ถือหุ้นเพิ่มเป็น 15.0297%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย เอฟแอนด์เอส 79 รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA) เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2563 จำนวน หุ้น หรือคิดเป็น 0.0456% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 15.0297% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ