“สุริยน พูลวรลักษณ์” บิ๊ก MJD เก็บ 20 ล้านหุ้นถือเพิ่มเป็น 12.8281%

HoonSmart.com>> “สุริยน พูลวรลักษณ์” CEO “เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” เข้าเก็บหุ้น MJD เพิ่ม 20 ล้านหุ้น กว่า 2.3244% หนุนถือหุ้น 12.8281%

สุริยน พูลวรลักษณ์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายสุริยน พูลวรลักษณ์ ได้มาหุ้นของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2563 จำนวน 20 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.3244% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 110.37 ล้านหุ้น หรือ 12.8281% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 15.8499% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายสุริยน พูลวรลักษณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ MJD