ก.ล.ต.เพิ่มอำนาจกำกับตรวจสอบ จ่อขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชี

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. กำลังแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯทั้งฉบับ เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและตรวจสอบ เพิ่มอำนาจในการลงโทษผู้สอบบัญชี คาดเสนอบอร์ด ไตรมาส 2 ปี 64 เตรียมนำมาตรฐานการควบคุมสำนักงานสอบบัญชีใหม่มาใช้ในปี 66

นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปรับปรุงและแก้ไขพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งฉบับ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลและตรวจสอบ โดยขอเพิ่มอำนาจสอบสวนคดีหลักทรัพย์เอง และเพิ่มอำนาจในการลงโทษผู้สอบบัญชี อาทิ การเปรียบเทียบปรับ หรือการถูกเพิกถอนการเป็นผู้สอบบัญชี  คาดว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ในช่วงไตรมาส 2/2564

ปัจจุบัน กฎหมาย ตามมาตรา 61 สำนักงานก.ล.ต.มีอำนาจให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี แต่ยังไม่มีสำนักงานสอบบัญชีมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานก.ล.ต. หากแก้ไขกฎหมายแล้ว สำนักงานสอบบัญชีที่จะเซ็นรับรองงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องขึ้นทะเบียนได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต. และเมื่อไม่ทำตามมาตรฐานก็จะมีบทลงโทษ

“เราให้ความสำคัญกับการดูแลและติดตามดูแลคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยการเข้าตรวจสอบระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ทั้งในระดับสำนักงานสอบบัญชี และแต่ละงานสอบบัญชี เพื่อให้แน่ใจว่า สำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีในตลาดทุนสังกัดอยู่นั้น มีระบบควบคุมคุณภาพงานที่เพียงพอและน่าเชื่อถือในการที่จะสามารถดูแลให้ผู้สอบบัญชีในสังกัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง” นายธวัชชัย กล่าว

นอกจากนั้นในปี 2566 ก.ล.ต. จะนำมาตรฐานการควบคุมสำนักงานสอบบัญชีใหม่มาบังคับใช้ เปลี่ยนเป็นมาตรฐาน ISQM1 จากเดิมที่ใช้ ISQC1 เพื่อทำให้การกำกับดูเเลคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกำหนดให้สำนักงานสอบบัญชี จำเป็นต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน คาดว่าจะช่วยคัดกรองการรับงานของสำนักสอบบัญชีได้ดียิ่งขึ้น