STARK คุย 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ ขายหุ้นแก้เกณฑ์รายย่อยจบสิ้นปี

HoonSmart.com>>”สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น” จ้างที่ปรึกษา ศึกษาแนวทางเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของรายย่อย หารือผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ราย  ขายหุ้นออกมา เพื่อให้ถึงเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) เปิดเผยว่า บริษัทกำลังหารือกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่ นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ และ Stark Investment Corporation Limited เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึงการขายหุ้นในบริษัท โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเบื้องต้นคาดว่ากระจายการถือหุ้นตามเกณฑ์ดังกล่าวได้ภายในสิ้นปี 2563

อย่างไรก็ตามการดำเนินการและกำหนดเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท อาทิ สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง และผลจากการหารือระหว่างบริษัทฯและผู้ถือหุ้นใหญ่

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามที่จะกระจายการถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นรายย่อยตลอดมา โดยการขอให้ผู้ถือหุ้นใหญ่พิจารณาขายหุ้นบางส่วน ในการนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยบริษัทฯ ในการศึกษาทางเลือกต่าง ๆ ในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ด้านราคาหุ้น STARK อยู่ที่ 2.10 บาท +0.02 บาท ณ เวลา 15.40 น. ของวันที่ 29 ก.ย.2563