STEC ซื้อกิจการ “เอสทีไอ” จาก STPI มูลค่า 674 ลบ.

HoonSmart.com>> บอร์ด ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งฯ เคาะซื้อกิจการ “เอสทีไอ” จาก STPI ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มูลค่า 674 ล้านบาท ชงผู้ถือหุ้นไฟเขียว 27 พ.ย.63

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2563 อนุมัติให้ซื้อกิจการบริษัท เอส ที ไอ จำกัด (STIT) ที่มีเฉพาะสินทรัพย์ดำเนินงาน โดยซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 13.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) ซึงเป็นผู้ถือหุ้น STIT จำนวน 13.49 ล้านหุ้นและผู้ถือหุ้นรายย่อย 4 ราย ในราคา 674.49 ล้านบาท หรือ 49.062 บาทต่อหุ้น

การซื้อหุ้นดังกล่าวมีเงื่อนไขบังคับก่อนมี ดังนี้ 1. STPI ต้องจำน่ายที่ดินโฉนดเลขที่ 146558 เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้งโครงการให้แก่ STIT มูลค่า 63.76 ล้านบาท และ 2. STPI ต้องซื้อหุ้นบริษัท เอสทีไอที 2011 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ STIT มูลค่าเท่ากับมูลค่าตามบัญชีปรับปรุงด้วยประมาณการค่าใช่จ่ายที่ปรึกษากฎหมายจำนวน 8 ล้านบาท (ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิ.ย.63 จำนวน 65.25 ล้านบาท) และรายการภาษีตามที่ได้รับและหรือชนะคดีจริง และ 3.ต้องเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อคงวงเงินสินเชื่อเดิมที่ STIT มีอยู่ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ภายใน 30 วันนับจากวันซื้อขายเสร็จสมูบรณ์ต้องมีการจัดทำงบการเงินทั้งของ STIT และ เอสทีไอที 2011 ปรับปรุงมูลค่าการซื้อขายตามหลักการที่ได้มีการตกลงกัน

ทั้งนี้ STEC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน STPI และเป็นการซื้อขายรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสะ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการซื้อกิจการ STIT แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะขออนุมัติผผู้ถือหุ้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 27 พ.ย.2563

ด้านบริษัท เอสทีพีไอ (STPI) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2563 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 27 พ.ย.2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขายกิจการบริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด (กิจการ) โดยวิธีการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการทั้งหมดให้กับ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่านขา่ว

STEC ได้งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาอยุธยามูลค่า 984 ลบ.