ก.ล.ต. ประชุมรายไตรมาสครั้งแรกกับชมรมสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุน

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ประชุมหารือกับชมรมสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุนไทย และสมาชิกชมรมฯ รวม 15 สำนักงานสอบบัญชี เป็นครั้งแรกภายหลังจากการจัดตั้งชมรม โดยรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านภาพรวมของการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในตลาดทุนไทย โอกาสและความท้าทายของการปฏิบัติงานสอบบัญชีในตลาดทุนไทยภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อหารือแนวทางสนับสนุนการทำงานของชมรมฯ และแนวทางพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการเติบโตของสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. และคณะผู้บริหาร ได้ประชุมร่วมกับชมรมสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุนไทย โดยนางชวนา วิวัฒน์พนชาติ เลขาธิการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ รวม 15 สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นการประชุมรายไตรมาสครั้งแรกภายหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งชมรมฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในตลาดทุนไทย โอกาสและความท้าทายของการปฏิบัติงานสอบบัญชีในตลาดทุนไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานวิชาชีพและการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมทั้งแนวทางที่ ก.ล.ต. จะให้การสนับสนุนการทำงานของชมรมฯ และส่งเสริมให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของบริษัทจดทะเบียนและกิจการที่จะเข้ามาระดมทุนในอนาคต และช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบรายงานทางการเงินในภาพรวม โดยมีข้อสรุปจากการหารือ ดังนี้

(1) โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านการบัญชี การสอบบัญชี และการควบคุม คุณภาพงานสอบบัญชีแก่หุ้นส่วนและพนักงานทุกระดับของสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
(2) โครงการให้คำปรึกษาหารือประเด็นปัญหาด้านการบัญชี การสอบบัญชี และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนโดย ก.ล.ต.จะเปิดฮอตไลน์ให้คำปรึกษา
(3) โครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี 1 (International Standard on Quality Management 1) ซึ่งคาดว่าสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในปี 2565 โดย ก.ล.ต. จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสนับสนุนการเตรียมความพร้อมดังกล่าวให้แก่สำนักงานสอบบัญชีไทย
(4) โครงการสนับสนุนให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนมี IT infrastructure และ IT tools ช่วยในการปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และ
(5) โครงการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูถัมภ์

เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศของการจัดทำรายงานทางการเงิน และมีส่วนสำคัญที่ทำให้รายงานทางการเงินของกิจการในตลาดทุนสะท้อนเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นกลไกในการคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดทุน ที่ผ่านมา ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศ ให้มีการรวมกลุ่มกันเป็นชมรมสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุนไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการสอบบัญชีแก่กิจการในตลาดทุนที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว

ก.ล.ต. เห็นความจำเป็นในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุนไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเพื่อให้เพียงพอ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย การประชุมร่วมกับชมรมสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุนไทย ในวันที่ 10 กันยายน 2563 แม้จะเป็นครั้งแรก แต่นับว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมากในหลายด้าน โดย ก.ล.ต. จะเร่งผลักดันให้ทุกโครงการที่ได้มีการหารือร่วมกันในวันนี้ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันรวดเร็ว”