ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำชับ STARK เร่งเพิ่มฟรีโฟลทหุ้น 15% ตามเกณฑ์

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำชับ STARK-บอร์ด เร่งเพิ่มฟรีโฟลทหุ้นตามเกณฑ์ 15% จากปัจจุบันอยู่ที่ 4.4% หลังเลยกรอบระยะเวลาที่แจ้งไว้ พร้อมเตือนผู้ลงทุนติดตามข้อมูลประกอบตัดสินใจลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2562 และมีบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (MBKET) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดย STARK มีหน้าที่ดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ที่ 4.4% ของทุนชำระแล้วให้เพิ่มเป็น 15% ของทุนชำระแล้ว ตามแผนดำเนินการและกรอบระยะเวลาที่ STARK และ MBKET ร่วมกันจัดทำและเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่แผนการดำเนินการดังกล่าวต่อผู้ลงทุนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยนั้น

เนื่องจาก Free Float เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนจำเป็นที่จะต้องดำรงคุณสมบัติดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลาที่ดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่จนถึงปัจจุบัน STARK ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไข Free Float ได้ตามแผนและกรอบระยะเวลาที่เคยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้กำชับให้ STARK และคณะกรรมการของ STARK เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถดำรงคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดโดยเร็ว ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของ STARK เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนต่อไป