SHR เผยผถห.ขอนำหุ้น 17.7% ติดไซเร้นท์ฯ เป็นหลักประกันเงินกู้

HoonSmart.com>> “เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท” เผยผู้ถือหุ้นขอผ่อนผันนำหุ้น 17.7% ติดระยะเวลาการห้ามขาย  วางเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แจ้งความประสงค์ขอนำหุ้นบริษัทฯ ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาการห้ามขาย (Silent Period) จำนวน 635,869,680 หุ้น หรือคิดเป็น 17.7% ของทุนชำระแล้ว ไปจำนำ เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินตามสัญญากู้ยืมเงินที่ทำกับสถาบันการเงิน และจะไม่มีการไถ่ถอนจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยหุ้นดังกล่าวอยู่ในช่วงระยะเวลาการห้ามขายจนถึงวันที่ 11 พ.ย.2563 และได้มีการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SHR เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2562 โดยมีหุ้นรวม 55% ห้ามออกขายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มซื้อขาย ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 11 พ.ย.2563 โดยปัจจุบันมีหุ้นคงเหลือที่อยู่ในเงื่อนไข Silent Period จำนวน 1,482,376,500 หุ้น หรือคิดเป็น 41.3% ของทุนชำระแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องในการจำนำหุ้นที่อยู่ในช่วงระยะเวลาการห้ามขายเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมกับสถาบันการเงิน บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนจำนำหรือการวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมในหุ้นที่ห้ามขาย และยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการห้ามขาย บริษัทฯ จะนำหุ้นที่ห้ามขายดังกล่าวมาฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้มีการไถ่ถอนจำนำหรือการวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาการห้ามขายตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง