ก.ล.ต.ปรับ “พิชญ์ โพธารามิก” กว่า 6.67 ล้าน ไม่รายงานซื้อหุ้น-เทนเดอร์ JAS

ก.ล.ต.ปรับ “พิชญ์ โพธารามิก” กว่า 6.67 ล้าน ไม่รายงานซื้อหุ้น-เทนเดอร์ JAS

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ปรับ “พิชญ์ โพธารามิก” ผู้ถือหุ้นใหญ่และอดีต CEO “จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล” หรือ JAS รวม 2 กรณี เป็นเงินกว่า 6.67 ล้านบาท ฐานไม่รายงานซื้อหุ้นผ่านตัวแทนและไม่ยื่นทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้น อีกกรณีไม่รายงานซื้อ-ขายหุ้น #JTS พร้อมปรับ “เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล” กว่า 129 ล้านบาท ฐานให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน

พิชญ์ โพธารามิก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2563 ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นเงินจำนวน 6.33 ล้านบาท เนื่องจากวันที่ วันที่ 20 ก.พ. 2558 น.ส.เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นแทนนายพิชญ์ โพธารามิก ได้มาซึ่งหุ้นจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) จำนวน 4.4 ล้านหุ้น ทำให้นายพิชย์มีจำนวนการถือครองหุ้น JAS ในนามตนเองและบุคคลอื่นที่เกิดหน้าที่ทำคำเสนอซื้อตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ แต่นายพิชญ์มิได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยไม่ได้รายงานการถือครองหุ้น JAS ที่ถืออยู่ทั้งหมดตามแบบ 246-2 และไม่ได้ยื่นประกาศเจตนา ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการตามแบบ 247-3 ตลอดจนมิได้ยื่นคำเสนอซื้อหุ้น JAS ตามแบบ 247-4

ทั้งนี้ นายพิชญ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และอดีตเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท แต่ถูกก.ล.ต.ดำเนินมาตรการลงโทษแพ่งเป็นเงิน 160 ล้านบาท กรณีสร้างราคาหุ้น MONO-JAS เป็นเหตุให้ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 ปี

นอกจากนี้ก.ล.ต.ได้เปรียบเทียบปรับ นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นเงินจำนวน 347,700 ล้านบาท เนื่องจากระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.2558 – 8 ก.พ.2560 นายพิชญ์ โพธารามิก ไม่ได้รายงานการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) ที่อยู่ในบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ ของนายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล และ นายโสรัชย์ อัศวะประภา เมื่อบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ของบุคคลทั้งสองรายดังกล่าว มีจำนวนการถือครองหุ้นรวมกันแล้วข้ามจุด ทุก 5% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการตามแบบ 246-2 อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 246 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เป็นความผิดรวม 8 กระทง

ทั้งนี้ นายพิชญ์ได้รายงานตามแบบ 246-2 ต่อสำนักงานแล้วเมื่อวันที่ 31 มี.ค.2563 และวันที่ 19 พ.ค.2563

ก.ล.ต.ยังได้ปรับนายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล เป็นเงิน 129 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 17 ต.ค.2559 และวันที่ 3 พ.ค.2560 นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล รายงานการเปลี่ยนแปลง การถือครองหุ้น JTS เป็นการช่วยเหลือ ปิดบัง ความเป็นเจ้าของหุ้น JTS ที่แท้จริงของนายพิชญ์ที่นายพิชญ์ มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 246 ดังนั้นการกระทำของนายเกริกไกร เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนนายพิชญ์ในการปฏิบัติฝ่าฝืนตามมาตรา 246 ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 298 แห่งพ.ร.บ.เป็นความผิดรวม 2 กระทง

อ่านข่าว

ก.ล.ต.ฟัน “พิชญ์ โพธารามิก” พร้อมพวกปั่นหุ้น MONO-JAS ปรับ 160 ลบ.