TRITN ส่งลูกซื้อหุ้น “ทรานส์ ไทย เรลเวย์” 65% มูลค่า 54 ลบ.ลุยระบบเดินรถไฟ

HoonSmart.com>> “ไทรทัน โฮลดิ้ง” อนุมัติ TTEC บริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น “ทรานส์ ไทย เรลเวย์” ผู้นำตลาดด้านการให้บริการระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ สัดส่วน 65% มูลค่า 54 ล้านบาท สร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้หลากหลาย

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2563 มีมติอนุมัติให้บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TTEC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้น 93.68% เข้าลงทุนในบริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด (TTR) ประกอบธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบอาณัติสัญญาณ ระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ การออกแบบและบำรุงรักษา เป็นต้น ซึ่งการเข้าลงทุนในครั้งนี้มีมูลค่ารวม 54 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและรับโอนหุ้นในวันที่ 1 ก.ค.2563 โดย TTEC จะเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม 65,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน 65% ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 28 ล้านบาท แบ่งชำระ 2 ครั้ง โดยโดยครั้งที่ 1 จำนวน 7 ล้านบาทในวันที่รับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิและครั้งที่ 2 ชำระเงิน 21 ล้านบาท ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่บริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ ของ TTR เสร็จสิ้น

หลังจากนั้นเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ใน TTR ตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 2 ครั้ง รวมจำนวน 260,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทเป็นเงิน 26 ล้านบาท

ทั้งนี้ TTEC คาดว่าจะดำเนินการลงทุนใน TTR แล้วเสร็จ โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมและการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้ง 2 ครั้ง ภายในเดือนส.ค.2563 หลังจากรับโอนหุ้นแล้วเสร็จ TTR จะกลายมาเป็นบริษัทย่อยของ TTEC และเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

บริษัทฯ คาดว่าการซื้อหุ้น TTR จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพในธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ในการลงทุนของกลุ่มบริษัทที่ต้องการสร้างรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดย TTEC มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนที่ต้องการสร้างความแตกต่างและเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจที่ดำเนินการจากฐานความสามารถเดิม เช่น การขุดเจาะวางท่อน้ำมัน การวางท่อลอดแม่น้ำเจ้าพระยาหรือการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป ด้วยการสร้างความสามารถเฉพาะด้านในงานวิศวกรรม จึงตัดสินใจเข้าลงทุนใน TTR

TTEC คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนในหลายส่วน คือ บริษัทจะมีธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น มีความสามารถในการแขางขันกับคู่แข่งมากขึ้น สามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับกลุ่มบริษัทได้รวดเร็วและจะสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปได้ในอนาคต

สำหรับแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อทรัพย์สินมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

สำหรับธุรกิจของ TTR มีข้อดีจะสามารถนำมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ซึ่ง TTR มีความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับงานวางระบบอาณัติสัญญาณ ระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมระบบราง รวมถึงออกแบบและบำรุงรักษา

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจดังกล่าวมาเป็นเวลากว่า 5 ปี พร้อมทีมงานที่มีศักยภาพจำนวนมาก ซึ่งจะสามารถเข้ารับงานเองโดยตรงหรือรับเหมาช่วงงานได้ อีกทั้งปัจจุบันภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับงานรถไฟค่อนข้างมาก เช่น งานระบบบทางรถไฟระหว่างเมืองทางไกลและงานระบบขนส่งขนาดใหญ่ ทำให้ตลาดนี้มีขนาดใหญ่มากและมีอัตราการเติบโตรวดเร็ว ทำให้ TTR มีโอกาสสูงที่จะเข้ารับงานได้

บริษัทฯ มองว่า TTR เป็นผู้นำในธุรกิจจึงมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ TTR จะสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น TTR ยังเป็นบริษัทที่กำลังเติบโตและเป็นผู้นำตลาดในด้านการให้บริการระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ ถือเป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน โดยความโดดเด่นนี้จะช่วยให้ TTEC สามารถเข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ ภายใต้คู่แข่งน้อยราย อีกทั้งกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและผู้บริหารมีความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้เป็นอย่างดี