กองทุนบัวหลวงเก็บหุ้น SPA เพิ่ม 0.18% ขยับถือกว่า 10.10%

HoonSmart.com>> “กองทุนบัวหลวง” เก็บหุ้น SPA เข้าพอร์ตเพิ่ม 1.6 ล้านหุ้น กว่า 0.18% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 10.10%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป (SPA) เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2563 จำนวน 1,623,300 หุ้น คิดเป็น 0.1898% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 86,420,600 หุ้น หรือ 10.1076% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ราคาหุ้น SPA ปิด 1 มิ.ย.2563 อยู่ที่ 7.40 บาท -0.20 บาท หรือ -2.63% มูลค่าการซื้อขาย 45.41 ล้านบาท