“Jamil Mohamed” ขายหุ้น TRITN สัดส่วน 0.20% ยังถือกว่า 14.94%

HoonSmart.com>> “Jamil Mohamed” ตัดขายหุ้น TRITN จำนวน 20 ล้านหุ้น กว่า 0.2076% เหลือถือหุ้น 14.9477%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย Jamil Mohamed จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 จำนวน 20 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.2076% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 1,440 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 14.9477% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ราคาหุ้น TRITN ปิดตลาดเมื่อวันที่ 20 พ.ค.2563 อยู่ที่ 0.19 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 22.66 ล้านบาท