บอร์ด ACC ไม่เลื่อนประชุมผถห. 28 เม.ย. ยันทำตามกติกาคุมเข้มโควิด-19

HoonSmart.com>> บอร์ดแอดวานซ์ คอนเนคชั่นฯ มติไม่เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น 28 เม.ย.นี้ ตามผู้ถือหุ้น “ทพนรินทร์ ทองทัศน์” ร้องขอ ยันทำตามเกณฑ์ มีมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามคำแนะนำกรมควบคุมโรค

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น (ACC) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2563 ไม่เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 28 เม.ย.2563 ออกไปตามที่นายเทพนรินทร์ ทองทัศน์ ผู้ถือหุ้นร้องขอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากรณีนายเทพนรินทร์ ทองทัศน์ มีหนังสือลงวันที่ 20 เม.ย.2563 ขอให้บริษัทเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เม.ย.2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด อ้างว่า (1) การจัดประชุมเป็นการชุมนุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

(2) การจัดประชุมที่ห้องประชุมของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานที่ของเอกชนที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะอย่างเดียวกันกับศูนย์ประชุม ซึ่งเป็นสถานที่ที่่ถูกสั่งปิดตามข้อ 7 ของประกาศจังหวัดปทุมธานี เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และ (3) ผู้ถือหุ้นควรได้เข้าร่วมประชุมและลงมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่ากรณี (1) การจัดประชุมเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนด มีมาตรการในการป้องกันการระบาดตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค มิได้จัดในสถานที่แออัด และมิได้เป็นการจัดประชุมในลักษณะที่ยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจึง
มิได้เป็นการฝ่าฝืนข้อ 5 ของข้อกำหนดฯ อันจะเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดฉบับดังกล่าว

กรณีตาม (2) ห้องประชุมของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ มิใช่สถานที่ของเอกชนที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันกับศูนย์ประชุมซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกสั่งปิดตามข้อ 7 ของประกาศจังหวัดปทุมธานี เพราะสถานที่ในการแสดงสินค้า จัดประชุม จัดนิทรรศการ หรือจัดเลี้ยงสัมมนา ตามประกาศฉบับดังกล่าว หมายถึงสถานที่ที่บุคคลทั่วไปมาใช้ประโยชน์ในการดังกล่าวได้ตามปกติทางการค้าของเจ้าของสถานที่ แต่ห้องประชุมของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ เป็นที่รโหฐานมิใช่สถานที่ที่่บุคคลทั่วไปจะมาใช้ได้ และบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ มิได้มีวัตถุประสงค์ในการนำห้องประชุมออกให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ห้องประชุมดังกล่าวจึงมิใช่สถานที่อื่นที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันของเอกชนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ของประกาศจังหวัดปทุมธานี การจัดประชุมจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

กรณีตาม (3) ผู้ถือหุ้นควรได้เข้าร่วมประชุมและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจัดการประชุมในวันที่ 28 เม.ย.2563 ภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และจัดการประชุมตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มิได้ปิดกั้นมิให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าแล้วว่าการประชุมครั้งนี้อยู่ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทแนะนำให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ตามที่กฎหมายกำหนดและตามข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบของบริษัทขาดจำนวน และผู้สอบบัญชีต้องแต่งตั้งใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินกิจการของบริษัท หากจัดการประชุมล่าช้าออกไปจะทำให้เกิดความขัดข้องในการจัดการบริษัทได้