บอร์ด TEAM สมัครใจหั่นค่าตอบแทนทั้งคณะลง 50%

HoonSmart.com>> บอร์ดทีมพรีซิชัน สมัครใจลดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะลง 50% ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

บริษัท ทีมพรีซิชัน (TEAM) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2563 ว่า คณะกรรมการบริษัท สมัครใจขอลดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 ลงกึ่งหนึ่ง เพือเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจากเดิม ค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะ จํานวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท บาท เปลี่ยนเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,365,000 บาท และให้นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563