ตลาดหลักทรัพย์ฯ จี้ POLAR แจง 2 ประเด็นภายใน 28 เม.ย.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง POLAR เร่งชี้แจงข้อมูลให้ชัดเจนภายใน 28 เม.ย. 63 กรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน และกรณีผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามม.100

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) เร่งชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจนภายในวันที่ 28 เม.ย.2563 กรณี (1) การดำนินการของบริษัทและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบริษัทหลังจากศาลอุทธรณ์มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและความคืบหน้าในการยื่นขอฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์รวมถึงความคืบหน้าของคดีที่มีการฟ้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/256

(2) ความคืบหน้าในการดำเนินการและกรอบเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100

ทั้งนี้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัท โพลาริส แคปปิตัล ชี้แจงข้อมูล 2 ประเด็น คือ

(1) กรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน และ
(2) กรณีผู้ถือหุ้นยื่นขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 100 (รายละเอียดปรากฏตามข่าว POLAR วันที่ 20 มีนาคม 2563)

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 เม.ย.2563 บริษัทได้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า (1) ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และขอห้ามมิให้จำเลยนำมติที่ประชุมดังกล่าวไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน ซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้อง
และโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์โดยเมื่อวันที่ 17 มี.ค.2563 ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า การที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของจำเลย

ส่วนฟ้องของโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ในส่วนของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบริษัท หลังศาลอุทธรณ์มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันจนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งหรือคำพิพากษานั้น ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกเมื่อพ้นกำหนด 7 วันนับแต่วันที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เว้นแต่โจทก์จะยื่นคำขอฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

(2) มีกรรมการบางท่านได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามข่าว POLAR วันที่ 13 เม.ย.2563) เนื่องจากข้อมูลที่บริษัทชี้แจงยังไม่ชัดเจนเพียงพอ เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ประสานให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็ว แต่จนถึงปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้มีการชี้แจงข้อมูลใน 2 ประเด็นให้ชัดเจน

อ่านข่าว

POLAR แจงกรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง-ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิมาตรา 100

ตลาดฯ ให้ POLAR แจงกรณีศาลคุ้มครองชั่วคราวจดทะเบียนกก. 5 ราย