POLAR แจงกรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง-ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิมาตรา 100

HoonSmart.com>> “โพลาริส แคปปิตัล” แจงตลาดหลักทรัพย์กรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง พร้อมทั้งประเด็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิมาตรา 100

บริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) ชี้แจงข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถามกรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่งและกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามมาตรา 100 ดังนี้

1.ตามที่่เมื่อช่วงปลายเดือนส.ค.2561 มีผู้ถือหุ้นของ POLAR จํานวน 5 คน (โจทก์ทั้งห้า) ได้ยื่นฟ้องจําเลยทั้งสองต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที 26 ส.ค.2561 ของ POLAR และขอห้ามมิให้จําเลยทั้งสองนํามติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที 1/2561 ของ POLAR ซึ่งเกิดจากการบอกกล่าวนัดประชุมที่ฝ่าฝืนกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมายไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบรษัทมหาชน พร้อมกับยื่นคําร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา

โดยศาลชั้นต้นได้ไต่สวน แล้วมีคําสังห้ามมิให้จําเลยทั้งสองนํามติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของ POLAR ที่่จําเลยทั้งสองได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 ส.ค.2561 ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน และห้ามนายทะเบียนบรษัทมหาชน จดทะเบียนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของ POLAR จนกว่าศาลจะมีคําสั่งเปลียนแปลงเป็นอย่างอื่น

ต่อมา ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งห้าจึงอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคําร้องขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ขอให้ศาลมีคําสั่งห้ามมิให้จําเลยทั้งสองนํามติที่่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของ POLAR ที่จําเลยทั้งสองได้จัดให้มีขึ้นในวันที่่ 26 ส.ค.2561 ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนและห้ามนายทะเบียนบริษัทมหาชน จดทะเบียนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของ POLAR จนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคําสังหรือคําพิพากษาต่อไป

ต่อมา เมื่อศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว ได้มีคําสั่งห้ามมิให้จําเลยทั้งสองนํามติที่่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของ POLAR ที่จําเลยทั้งสองได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 ส.ค.2561 ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน และห้ามนายทะเบียนบรษัทมหาชน จดทะเบียนและแก้ไขเปลียนแปลงทางทะเบียนของ POLAR ในระหว่างอุทธรณ์

ต่อมา จําเลยได้ยื่นคําร้องขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบและขอยกเลิกคําสังขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นได้มีคําสังให้ส่งศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาต่อไป นั้นต่อมา เมื่อวันที 17 มี.ค.2563 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําสั่งว่า การที่ศาลอุทธรณ์มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งห้านั้น ชอบแล้ว จําเลยไม่อาจยื่นคําร้องขอให้ศาลยกเลิกคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ได้ ให้ยกคําร้องของจําเลย

ส่วนฟ้องของโจทก์ทั้งห้า ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษายืน หลังจากคําสั่งและคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้ว ในส่วนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ POLAR เกี่ยวกับคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ห้ามมิให้จําเลยทั้งสองนํามติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของ POLAR ที่จําเลยทั้งสองได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 ส.ค.2561 ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบรษัทมหาชน และห้ามนายทะเบียนบรษัทมหาชน จดทะเบียนและแก้ไขเปลียนแปลงทางทะเบียนของ POLAR จนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคําสังหรอคําพิพากษาต่อไปนัน ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกเมื่อพ้นกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง เว้นแต่โจทก์ทังห้า จะได้ยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่อศาลชั้นต้นภายในกําหนดเวลาดังกล่าว แสดงว่าตนประสงค์จะยืนฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น และมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคําสั่งให้วิธีการชั่วคราวเช่นว่านั้นยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

ในกรณีเช่นว่านีถ้าศาลชั้นต้นมีคําสั่งให้ยกคําขอของโจทก์ทั้งห้า คําสั่งของศาลให้เป็นที่สุด ถ้าศาลชั้นต้นมีคําสั่งให้วิธีการชั่วคราวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป คําสั่งของศาลชั้นต้นให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะครบกําหนดยื่นฎีกา หรือศาลมีคําสั่งถึงที่สุดไม่รับฎีกาแล้วแต่กรณี และหากเมื่อโจทก์ทั้งห้ามีการฎีกาแล้วคําสังของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ห้ามมิให้จําเลยทั้งสองนํามติที่ประชุมวสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของ POLAR ที่จําเลยทั้งสองได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 ส.ค.2561 ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบรษัทมหาชน และห้ามนายทะเบียนบรษัทมหาชน จดทะเบียนและแก้ไขเปลียนแปลงทางทะเบียนของ POLAR จนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคําสังหรอคําพิพากษาต่อไปนั้น ให้ถือว่า มีผลใช้บังคับจําเลยทังสองและนายทะเบียนต่อไป จนกว่าศาลฎีกาจะมีคําสังเป็นอย่างอืน

2. ตามที่มีผู้ถือหุ้น POLAR ได้มีหนังสือลงวันที่ 14 ก.พ.2563 ขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบรษัทมหาชนจํากัด เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชือผูกพันบริษัทนั้น มีกรรมการบางท่านได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว โดย POLAR จะดําเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ่านข่าว https://hoonsmart.com/archives/105002