ตลาดฯ เฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลก่อนปิดบุ๊ก 5 วันล่วงหน้า

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลก่อนปิดสมุดทะเบียนเป็น 5 วันล่วงหน้า จากเดิม 14 วันก่อนให้สิทธิ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ด้านการปฏิรูปกฎเกณฑ์ (Regulatory Reform) เปิดรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ สำหรับ REIT, Trust, กองทุนรวมทุกประเภท และ Derivative Warrant (DW) โดยกำหนดให้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่เปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ (Book Closing Date) หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์หรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ (Record Date) (รวมเรียกว่า “วันให้สิทธิ”) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันให้สิทธิ (เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่กำหนดให้เปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันให้สิทธิ)

ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในยุคดิจิทัลที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยยังคงเป็นระยะเวลาที่ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์นั้น

ในการนี้ตลาดหลักทรัพย์จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยสามารถติดตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/regulations/consult/market_consultation_p1.html เลือกหัวข้อ “การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์” และแสดงความคิดเห็นได้ทาง e-mail: [email protected] จนถึงวันที่ 27 เม.ย.2563