ตลาดฯ ให้เวลา 8 บจ.ไม่เกิน 1 ปีแก้คุณสมบัตินำหุ้นกลับมาเทรด

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งให้เวลา 8 บริษัทจดทะเบียน อีกไม่เกิน 1 ปี แก้คุณสมบัติกลับมาซื้อขายหุ้น พร้อมขยายเวลาเพิกถอน KTECH

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งให้เวลาบริษัทจดทะเบียนจำนวน 8 แห่ง แก้ไขฐานะการเงินเพื่อดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) โดย 6 บริษัท ต้องแก้ไขฐานะการเงิน ระยะเวลาครบกำหนดวันที่ 31 มี.ค.2564 ได้แก่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) หรือ PRO ,บริษัท ซาฟารีเวิลด์ (SAFARI) ,บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง (STHAI), บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ (THL), บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น (VI), บริษัท วีรีเทล (WR) และบริษัท ยงไทย (YCI)

ส่วนกรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในเวลาที่กำหนด ได้แก่ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ (KC) ระยะเวลาครบกำหนดวันที่ 29 มี.ค.2564

ตลาดหลักทรัพย์ยังได้ขยายระยะเวลาการเพิกถอนบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น (KTECH) เพื่อให้บริษัทดำเนินการตามกระบวนการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ

ทั้งนี้ หากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวไม่สามารถดเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป