BDMS เสนอซื้อ BH ราคา 125 บาท/หุ้น มูลค่ากว่า 8.56 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> “กรุงเทพดุสิตเวชการ” ประกาศทำคำเสนอซื้อหุ้น BH ทั้งหมด ราคา 125 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 85,612 ล้านบาท อาจปรับราคาเสนอซื้อขึ้นไม่เกิน 20% พร้อมเพิ่มทุน 794 ล้านหุ้น ขายบุคคลในวงจำกัด ด้านผลงานปี 62 โชว์กำไร 15,517 ล้านบาท เติบโต 69% ปันผลระหว่างกาล 0.33 บาท ขึ้น XD 11 มี.ค.63

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2563 อนุมัติให้การเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์ โดยบริษัทจะเสนอซื้อหุ้น BH จำนวน 546,328,351 หุ้น คิดเป็น 74.83% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,210,865 หุ้น คิดเป็น 0.17% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ประกอบด้วยชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ซึ่งสามารถแปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของ BH ได้จำนวน 137,362,636 หุ้น โดยเสนอซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 125 บาท คิดเป็นมูลค่า 85,612,731,500 บาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้ออาจปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกิน 20% ของราคาเสนอซื้อ ในกรณีที่มีการปรับราคา มูลค่ารวมของการทำคำเสนอซื้อจะอยู่ระหว่าง 85,612,731,500-102,735,277,800 บาท ในการปรับราคาเสนอซื้อดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาวะตลาดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและราคาซื้อขายหุ้น BH ในขณะนี้ ซึ่งจะแจ้งราคาเสนอซื้อสุดท้ายอีกครั้งภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้สำเร็จครบถ้วน

ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นสามัญ BH จำนวน 182,513,600 หุ้น คิดเป็น 24.99% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจการแพทย์ เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลกและมีค่ารักษาพยาบาลไม่สูงเมื่อเทียบคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะทำให้สามารถดึงดูดคนไข้จากทั่วโลก อีกทั้งการขยายตัวของความต้องการบริการรักษาพยาบาลในประเทศและภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยและภูมิภาคกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากร ประกอบการให้ความสำคัฐกับการรักษาสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาวและการเติบโตของธุรกิจของธุรกิจประกันสุขภาพ

นอกจากนี้ BH เป็นกิจการที่ดีและมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมีความสามารถในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสูง มีบุคลากรทางการแพทย์มีความชำนาญและเป็นที่รู้จักของคนไข้ชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มปตะวันออกลางและเอเชียแปซิฟิก

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติให้เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 794,600,095 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 5% เพื่อเสอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 1,668,660,199 บาท ทั้งนี้ก่อนเพิ่มทุนจะลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 1,690233,777 หุ้นก่อน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนใช้ขยายกิจการของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในอนาคต

ด้านผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 15,517.17 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.99 บาท เติบโต 68.83% จากงวดปี 2561 มีกำไรสุทธิ 9,191.46 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.59 บาท

กำไรเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากรายการพิเศษสุทธิจากค่าใช้จายภาษีเงินได้จำนวน 5,464 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากการขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) เมื่อเทียบงวดปี 2561 มีจำนวน 945 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท มูลค่ารวม 8,741 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลจ่ายประมาณ 56.3% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อย่างไรก็ตามบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็น 3,973 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2562 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพิ่มหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มี.ค.2563 ขึ้น XD 11 มี.ค.2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 เม.ย.2563

ราคาหุ้น BH ปิดตลาดเมื่อวันที่ 26 ก.พ.2563 อยู่ที่ 112.00 บาท -5.00 บาท หรือ -4.27%

ด้านบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) กำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 3,747.73 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 5.14 บาท ลดลงจากงวดปี 2561 กำไรสุทธิ 4,151.89 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 5.70 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 16 มี.ค. 2563 ขึ้น XD วันที่ 13 มี.ค. 2563 และจ่ายเงิน 8 พ.ค. 2563

บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) มองข่าวดังกล่าวเป็นบวกหากดีลสำเร็จ ซึ่งจะทำให้ BDMS กินรวบธุรกิจโรงพยาบาลส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 อย่างไรก็ตามต้องใช้เงินสูงถึง 85,612 ล้านบาท ทำให้ต้องมีภาระเงินกู้เพิ่มหรืออาจต้องเพิ่มทุนหาเงินดังกล่าว

อย่างไรก็ตามมองเป็นบวกต่อหุ้น BH ซึ่งราคา 125 บาท P/E เพียง 23.5 เท่า ซึ่งถูกเมื่อเทียบ P/E เฉลี่ยย้อนหลังของกลุ่มโรงพยาบาลย้อนหลัง 5 ปีที่ 30 เท่า หากดีลสำเร็จ BDMS จะซื้อหุ้น BH ได้ในราคาที่ถูกมาก ซึ่งมองโอกาสที่จะเข้าเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดมีโอกาสไม่สำเร็จ โดยรอสอบถามจากผุูบริหารในเช้านี้

ขณะที่ราคาหุ้น BH ปัจจุบันที่ 112 บาท ต่ำกว่าราคาเสนอซื้อ คาดว่าจะมีแรงเก็งกำไรใน BH เข้ามา แนะนำเก็งกำไร BH ราคาไม่เกิน 125 บาท ขณะที่ BDMS ราคาอาจไม่ตอบสนองเชิงบวกมากนัก คงมูลค่าพื้นฐานที่ 25.50 บาท

อ่านข่าว

BDMS เทคฯ BH กินรวบ รพ.เบอร์ 1 – “บำรุงราษฎร์”โดดขวาง พึ่งรัฐหวั่นผูกขาด

BH ยันไม่คาดคิด BDMS ยื่นเทนเดอร์ฯ เล็งปรึกษาคกก.แข่งขันทางการค้า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล BDMS ซื้อหุ้น BH