TSTE

TSTE ปันผล 0.06 บาท/หุ้น XD 8 พ.ย.

“บอร์ดไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล” อนุมัติปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นอัตรา 0.06 บาท เป็นเงิน 22.90 ล้านบาท ขึ้น XD 8 พ.ย.และจ่ายเงิน 23 พ.ย.นี้