EGCO GROUP

EGCO Group บริจาค 2.5 ล. 9 มูลนิธิ โครงการ“เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3”

HoonSmart.com>>ผลิตไฟฟ้า หรือ EGCO Group รวมทุกพลังใจในโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3” เปลี่ยนเป็นเงินบริจาครวม 2.5 ล้านบาท และส่งมอบให้แก่มูลนิธิ 9 แห่ง ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และชุมชน รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บรรลุเป้าหมายในการส่งต่อความปรารถนาดีและพลังใจผ่านโครงการฯ ไปสู่สังคม ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน