ผู้สอบบัญชี

ก.ล.ต.เริ่ม 1 ก.ค.นี้ สั่งสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน ต้องมี”ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน” ขั้นต่ำ 4 ราย

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำหนดจำนวน “ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน” ต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนไม่น้อยกว่า 4 ราย พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนครั้งถัดไปสำหรับผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุน เพื่อผลักดันให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนเข้มแข็งและมีบุคลากรเพียงพอที่จะให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ก.ล.ต.เตรียมปรับปรุงการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีกองทุนรวม-ทรัสต์ลงทุนอสังหาฯ

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค.62

แจงบทบาทผู้สอบบัญชี ไม่มีหน้าที่ชี้ใครผิดกรณี GGC

“สมชาย “ประธาน คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ยันไม่รู้เรื่องวัตถุดิบคงคลัง GGC หายไป 2,100 ล้านบาท จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าใครผิด บทบาทของผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินเท่านั้น