ก.ล.ต.เริ่ม 1 ก.ค.นี้ สั่งสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน ต้องมี”ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน” ขั้นต่ำ 4 ราย

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำหนดจำนวน “ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน” ต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนไม่น้อยกว่า 4 ราย พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนครั้งถัดไปสำหรับผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุน เพื่อผลักดันให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนเข้มแข็งและมีบุคลากรเพียงพอที่จะให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ก.ล.ต.มีแนวคิดในการกำหนดให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนมีจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนขั้นต่ำที่เหมาะสม เพื่อผลักดันให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนเข้มแข็งและมีบุคลากรเพียงพอที่จะให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศดังกล่าวจากผู้เกี่ยวข้องแล้ว ผู้แสดงความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่เสนอ ดังนั้น ก.ล.ต. จึงออกประกาศ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) กำหนดให้ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนที่มีผู้สอบบัญชีในตลาดทุนไม่น้อยกว่า 4 ราย โดยมีผลบังคับใช้ทันทีสำหรับผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุน ที่ยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

สำหรับผู้สอบบัญชีในตลาดทุนที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนอยู่แล้ว ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เพื่อให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนมีเวลาเตรียมความพร้อมและไม่กระทบต่อบริษัทจดทะเบียนที่ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนในปัจจุบัน

(2) หลังจากประกาศมีผลใช้บังคับ หากผู้สอบบัญชีในตลาดทุนขาดคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนด ให้ระยะเวลาแก้ไขคุณสมบัติภายใน 1 ปี โดยระหว่างการแก้ไขคุณสมบัติ สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีต่อไปได้ เฉพาะงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเท่านั้น

(3) ยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนที่ยื่นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบครั้งแรก สำหรับผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุนและมีผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีผ่านเกณฑ์คุณภาพ แต่ ก.ล.ต. ปฏิเสธคำขอครั้งแรกด้วยเหตุที่สำนักงานสอบบัญชีมีจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนน้อยกว่า 4 ราย

ทั้งนี้ ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป