ก.ล.ต.เตรียมปรับปรุงการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อช่วยลดอุปสรรคที่เกิดจากข้อกำหนดด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนบางประการที่เข้มงวดเกินความจำเป็น ให้สอดคล้องกับบริบทของวิชาชีพสอบบัญชีในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ Regulatory Guillotine ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่ไม่จำเป็นและลดภาระให้แก่ภาคธุรกิจ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีที่มีศักยภาพสามารถเข้ามาปฏิบัติงานสอบบัญชีในตลาดทุนได้สะดวกขึ้น และช่วยให้ไม่มีกฎเกณฑ์กำกับดูแลที่เป็นภาระแก่ผู้สอบบัญชีมากเกินความจำเป็น ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาระดับคุณภาพงานสอบบัญชีให้ได้มาตรฐานสากล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงมีแนวคิดแก้ไขประกาศในเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) ปรับลดระยะเวลาปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยรวมให้สอดคล้องกับระยะเวลาโดยเฉลี่ยในปัจจุบันที่ผู้สอบบัญชีจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน หรือเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินในนามสำนักงานสอบบัญชี

(2) ผ่อนปรนเรื่องจำนวนและลักษณะของกิจการที่ผู้สอบบัญชีต้องลงนามแสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมทั้งประสบการณ์ในการลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เหมาะสมกับบริบทของการสอบบัญชีในปัจจุบัน

(3) ผ่อนผันให้ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนที่ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติเรื่องการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนหรือเทียบเท่าไม่ต้องสิ้นสุดสถานภาพการเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนในทันทีแต่ต้องแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=696 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected], [email protected] และ [email protected] จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2564