กองทนุสำรองเลี้ยงชีพ

บลจ.บัวหลวง บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “กลุ่มมินีแบมิตซูมิ” มูลค่า 4.5 พันล.

บลจ.บัวหลวง ลงนามสัญญาบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขนาดกว่า 4,500 ล้านบาท ให้พนักงานกลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) เริ่มตั้งแต่เดือนก.ค.นี้ ตอกย้ำความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อการบริหารงานของกองทุน