AOT เยียวยาร้านค้า 6 สนามบินถูกกระทบไวรัส คาดรายได้ดำเนินงานลด 5%

HoonSmart.com>> ทอท.ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสนามบิน 6 แห่ง ถูกกระทบเหตุแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทน คาดกระทบรายได้จากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 ลดลง 5%

บริษัท ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563 มีมติอนุมัติแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของทอท.ทั้ง 6 แห่ง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid–19)

สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ดังนี้

1.ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2563-31 ม.ค.2564 ในอัตรา 20% และตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2564-31 มี.ค.2565 ให้ฝ่ายบริหารทอท.พิจารณาแนวทางการปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือนและนำเสนอคณะกรรมการทอท.พิจารณาต่อไป

1.ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนอัตราร้อยละและมีกำหนดค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำเป็นรายเดือนหรือรายปีให้เรียกเก็บเฉพาะค่าผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละ โดยยกเว้นการเรียบเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตารายเดือนหรือรายปีมีกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2563-31 มี.ค.2565

3.ทอท.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามแนวทางดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์แลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19)

4.เลื่อนการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในการประกอบกิจการ ซึ่งครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนก.พ.2563-ก.ค.2563 ออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในกรณีที่ผู้ประกอบการร้องขอ

5.กรณีเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการหรือถูกกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ให้ทอท.พิาจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด

ทั้งนี้ ทอท. คาดว่ามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ คาดว่าจะส่งผลกระทบทำให้รายได้ทอท.ลดลงประมาณ 5% ของรายได้จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562