บลจ.ยูโอบี คืนกำไร ปันผล 4 กองทุนหุ้น-LTF

บลจ.ยูโอบี แจกข่าวดี จ่ายปันผล 4 กองทุนหุ้นและกองทุน LTF ผู้ถือหน่วยลงทุนรอรับเงิน 12 มิ.ย. “Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว” จ่ายสูงสุด 62 สตางค์/หน่วย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกองทุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและพักการโอนหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 พ.ค.2561 ของกองทุน 4 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทย อิควิฟันด์-ปันผล สำหรับผการดำเนินงานตั้งแต่ 1 พ.ย.2560-30 เม.ย.2561 อัตรา 0.60 บาทต่อหน่วย

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว จากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2560-31 มี.ค.2561 อัตรา 0.62 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดแวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว จากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2560-31 มี.ค.2561 อัตรา 0.51 บาทต่อหน่วยและกองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว จากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2560-31 มี.ค.2561 อัตรา 0.39 บาทต่อหน่วย

บริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 12 มิ.ย.2561