TSF เซ็นเอ็มโอยู NIS ศึกษาร่วมธุรกิจติดตั้งระบบ-เสาโทรคมนาคม

HoonSmart.com>> “ทรีซิกตี้ไฟว์” เซ็น MOU ศึกษาความเป็นไปได้ร่วมลงทุนธุรกิจติดตั้งระบบและเสาโทรคมนาคม คาดแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) แจ้งว่า บริษัทได้ลงนามร่วมกับบริษัท เอ็นไอเอส เซอร์วิส จำกัด (NIS) ในบันทึกข้อตกลงเพื่อเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจของ NIS ซึ่งเป็นธุรกิจการติดตั้งระบบและเสาโทรคมนาคม รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม โดยบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมลงทุน ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

ภายใต้ข้อตกลงและยินยอมให้บริษัทฯรวมทั้งที่ปรึกษาและ/หรือตัวแทนของ บริษัทฯ เข้าดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ข้างต้น ซึ่ง NIS จะดำเนินการจัดหาข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ตามที่บริษัท รวมทั้งที่ปรึกษา และหรือตัวแทนของบริษัทร้องขอ

ทั้งนี้ หากผลการศึกษาความเป็นไปได้มีความชัดเจนประการใด บริษัทจะได้รายงานความคืบหน้าให้ทราบ