‘ประกันสังคม’ ขาย SPALI ออก 0.01% ยังถือ 4.99%

ก.ล.ต.ได้รับแจ้ง “สำนักงานประกันสังคม” ขายหุ้น SPALI ออก 1 แสนหุ้น คิดเป็น 0.01%
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย สำนักงานประกันสังคมรายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ศุภาลัย (SPALI) เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2561 จำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็น -0.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายเหลือจำนวน 95,727,975 หุ้น คิดเป็น 4.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ด้านราคาหุ้น SPALI เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2561 ราคาต่ำสุด 25 บาท สูงสุดอยู่ที่ 25.50 บาทและปิดตลาด 25.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง