BBL ซื้อหุ้น Perennial HC Holding สิงคโปร์ 10%

แบงก์กรุงเทพเข้าลงทุน Perennial HC Holding Pte.Ltd สิงคโปร์ สัดส่วน 10% มูลค่า 107 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) แจ้งว่า ธนาคารได้ออกหุ้นสามัญใน Perennial HC Holding Pte.Ltd จำนวน 3,349,610 หุ้น ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ มูลค่าการลงทุน 3,349,610 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 107 ล้านบาท

ทั้งนี้ Perennial HC Holding Pte.Ltd มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัททั้งหมด 33,496,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ

รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการเกี่ยวโยงกันของธนาคารตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย