10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2562

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

[table “LTF_Dec2019” not found /]

[table “RMF-Quity_Dec2019” not found /]

[table “RMF-Allocation_Dec2019” not found /]

[table “RMF-FixedIncome_Dec2019” not found /]

[table “RMF-Other_Dec2019” not found /]

https://hoonsmart.com/archives/
https://hoonsmart.com/archives/
https://hoonsmart.com/archives/

ขอบคุณข้อมูลจาก