‘ณมน พเยียสวัสดิ์’ ตัดขาย MVP ล็อตใหญ่ 12% เหลือ 0.2437%

HoonSmart.com>> ‘ณมน พเยียสวัสดิ์’ ตัดขายหุ้น MVP ออก 12% เหลือถือในพอร์ตแค่ 0.2437%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางสาว ณมน พเยียสวัสดิ์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชั่น (MVP) เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2562 จำนวน 12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทำให้เหลือถือหุ้นคิดเป็น 0.2437% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ